สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม998464
แสดงหน้า1424363

ITA 2563

13/12/2019 15:37 เมื่อ 13/12/2019 อ่าน 141
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา   ประกอบด้วย
             
            - รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  << คลิก!!


EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          
           - กรอบแน่วทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<< คลิก!!

           -  แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง<< คลิก!!
           - มาตรการการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<< คลิก!!
           - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ<< คลิก!!
           - รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563<< คลิก!!
           - แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2563 << คลิก!!


EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
     
           - โครงการวงเงินเกินห้าพันบาท
<< คลิก!!
           - โครงการวงเงินสูงสุด << คลิก!!
           - หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560<< คลิก!!


EB 4   หน่วยงานมีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

            - รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 
<< คลิก!!