สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท20/07/2018
ผู้เข้าชม165390
แสดงหน้า235069

ข้อมูลทั่วไปอำเภอบ้านนาสาร

อ่าน 2397

                                                                                                      ประวัติอำเภอบ้านนาสาร
https://lh6.googleusercontent.com/uVDlINUwkVp1TdQ_-7o-6LNDKge9Q-U-BCL3lvH9wQSh23_fPCgsk6un8GshoLKrUBsnBYLAlEDyhhEfmm4dfe71GfqMeCEqBQEubaVGp8l2M_Lrm6SW1gOfhqKxLI8a5PXJx7ChAAเมื่อ ร.ศ. 118 ทางราชการได้รวมตำบลพ่วงพรหมคร ตำบลทุ่งหลวง ตำบลท่าชีตำบลนาสาร ตำบลบ้านนา และตำบลลำพูน ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอลำพูน” ตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตำบลบ้านนา(ปัจจุบันอำเภอบ้านนาเดิม) การปกครองขึ้นตรงต่อมณฑลนครศรีธรรมราช  ต่อมาทางราชการได้ย้ายศาลาที่ว่ามณฑลชุมพรมาตั้งที่เมืองสุราษฏร์ธานีและพิจารณาเห็นว่าอำเภอลำพูนตั้งอยู่ห่างไกลจากมณฑลนครศรีธรรมราชไม่สะดวกแก่การปกครองจึงได้โอน มาขึ้นกับเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อ “อำเภอลำพูน” เป็น “อำเภอบ้านนา” ให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอและในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2465 โอนตำบลกรูดจากอำเภอท่าโรงช้าง ตำบลพ่วงพรหมครและตำบลเคียนซา จากอำเภอพระแสงมาขึ้นกับอำเภอบ้านนาในปี พ.ศ. 2494 ได้โอนตำบลกรูดไปขึ้นกับอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านนามาตั้งที่ ตำบลนาสาร เนื่องจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไม่อยู่ในศูนย์กลางของพื้นที่การปกครองประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อราชการและได้เปลี่ยน “อำเภอบ้านนา” ให้สอดคล้องกับตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ “อำเภอบ้านนาสาร จนกระทั่งปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต  อำเภอบ้านนาสารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนบพิตำ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
อำเภอบ้านนาสารมีพื้นที่ 839.3 ตร.กม.  ประชากร 68,905 คน  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 82.1 คน:ตร.กม.     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.5 และศาสนาคริสต์ และ อิสลาม ร้อยละ0.5
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบ้านนาสาร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม    พื้นที่ทางตะวันออก เป็นที่ราบสูง และภูเขา แล้วลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันตก มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ แม่น้ำตาปี  คลองฉวาง  และคลองลำพูนและยังมีแร่ธาตุที่สำคัญแค่ ยิปซั่ม ดีบุกและวุลแฟรม
ลักษณะภูมิอากาศ การแบ่งฤดูกาลของอำเภอบ้านนาสาร แบ่งได้ 2 ฤดู คือฤดูร้อน ในช่วง เดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝนในช่วงเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม   โดยได้รับปริมาณน้ำฝนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จ ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน จะมีฝนตกเล็กน้อย   ส่วนในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม จะมีฝนตกชุกเนื่องจากมีอิทธิพลของใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้มาร่วมด้วย  อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน  โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม   ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  38 องศาเซลเซียส
 การปกครอง อำเภอบ้านนาสารแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 11 ตำบล 65 หมู่บ้าน 24 ชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอบ้านนาสารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง  ในจำนวนนี้เป็นเทศบาล 1แห่งคือเทศบาลเมืองนาสาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อำเภอบ้านนาสาร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และ โรงพยาบาลบ้านนาสาร
โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การคมนาคม  มีรถไฟสายใต้วิ่งผ่าน มีสถานีรถไฟ  4  แห่ง ทางหลวงแผ่นดิน สาย 401  ทางหลวงจังหวัด และถนน รพช.สามารถเดินทางได้สะดวกทุกฤดูกาลการสื่อสาร มีไปรษณีย์และโทรเลข มีโทรศัพท์ Internet ไฟฟ้าและประปา ทุกพื้นที่
 สถานบริการสาธารณสุข   อำเภอบ้านนาสารมีโรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 1 แห่ง  คลินิกเอกชน 6 แห่ง ร้านขายยา  5 แห่ง         ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 40 กิโลเมตร ประชาชนส่วนหนึ่งนิยมใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด

https://lh6.googleusercontent.com/DRIUjJEjEuLHK_r3Jt-eyePuxilbG15vVTh0AknEdsvP4CABjE85TcP45ZJ01Yf4iGvnDhvVlYgl_6fn9j0VKkw7YKuqJuCNiAET3lsarz7NKXL1ka27CaRfzyuww11-kBa1AVOwlA

สถานทางเศรษฐกิจ อาชีพของประชากร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่การทำสวนยางพารา  สวนปาลม์น้ำมันและสวนผลไม้โดยมีเงาะโรงเรียนนาสารเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอและจังหวัดประชากรในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารมีรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก สถาน

ะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี   รายได้ต่อหัวเฉลี่ย 44,735บาท/คน/ปี   
ในพื้นที่มี สถาบันการเงิน จำนวน 4แห่งได้แก่  1. ธนาคารออมสิน  2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  3. ธนาคารทหารไทย และ4. ธนาคารไทยพาณิชย์และ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมคอนกรีตอัดแรง    โรงงานแปรรูปไ

ม้ยางพารา โรงงานแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง)  และโรงงานผลิตถ้วยรับน้ำยาง (จอก)    โดยมีแรงงานนอกพื้นที่เข้ามารับจ้างในการทำสวน  โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง แรงงานส่วนใหญ่มาจากนอกพื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างชาติ  เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา
การศึกษา สภาพการศึกษาโดยรวม ประชากรส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ (คิดในกลุ่มอายุ 14-50 ปี) มีสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและเอกชน ประกอบไปด้วยก่อนประถมศึกษา 44 แห่ง ระดับประถมศึกษา 45 แห่ง และ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 4 แห่ง :ที่มา ; ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน และกองศึกษาเทศบาล ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในอำเภอบ้านนาสารส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือวนอุทยานน้ำตกเหมืองทวดน้ำตกดาดฟ้า และถ้ำขมิ้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นคนในพื้นที่ ยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัด