สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท20/07/2018
ผู้เข้าชม165376
แสดงหน้า235051

ประเภทงานวิจัย งานวิชาการ

อ่าน 604
  
 ประเภทผลงานวิจัย วิชาการ
  เรื่อง เจ้าของผลงาน Abstract Fulltext  ปี
           
ประสิทธิผลการอ่านภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตากับจักษุแพทย์ และพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงกับจักษุแพทย์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโครงการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฉวีวรรณ    ทองสาร   
ทัศนีย์         คำรณฤทธิศร   กาญจนา      สังข์สิงห์      
สุภานิษา       พัฒน์ศรีทอง   
 
  2557
2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจ การปฏิบัติ และระยะเวลาในการ   เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น  จินตนา  เกษเมือง    2557
3  การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังตอนเอว ในโรงพยาบาลบ้านนาสาร ศิริณัฏฐ์  อินทเชื้อ 
 
  2558
 4   CQI  CVD Risk นพ.จารุวิทย์ บุษบรรณ   2561
  5 CQI ติดตามผู้ป่วยขาดนัด นพ.จารุวิทย์ บุษบรรณ     2561
 6   DM HT 3 นพ.จารุวิทย์ บุษบรรณ