สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท11/10/2018
ผู้เข้าชม290408
แสดงหน้า410777

ห้องสมุดออนไลน์

อ่าน 606
รวมแหล่งสืบค้นและหนังสือออนไลน์
 

HighWire Press แหล่งบริการข้อมูล Free Full Text โดยเฉพาะบทความวารสารฉบับย้อนหลัง (Free Back Issuses) สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก HighWire Press ได้จัดทำ Web Edition ให้แก่วารสารของสำนักพิมพ์และสมาคมต่างๆ จำนวน 997 ชื่อ โดยเป็นวารสารที่ให้บริการ free back issues ประมาณ 230 ชื่อ วารสาร free sites 35 ชื่อ และวารสาร free trial 39 ชื่อ บทความวารสารของ HighWire สามารถตรวจสอบการถูกอ้างอิง (Cited) ได้

 
Free Medical e-Journals วารสารออนไลน์ทางการแพทย์กว่า 1,450 ชื่อเรื่อง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอบทความวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงสหวิทยาการ

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวารสารภายใต้การสนับสนุนของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาในการพัฒนาบุคคล/ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและสังคม

ขอบคุณ 
http://lib.pkru.ac.th/

วารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย